Freepik
    コップ1杯の水と医療薬を保持しています。

    コップ1杯の水と医療薬を保持しています。