Freepik
    灰色のテーブルに手作りの楕円形のパン。

    灰色のテーブルに手作りの楕円形のパン。